Eleusinske Misterije

Demetra ili Cerera je bila Helenska boginja Zemlje, plodnosti i žetve. Jedan od najpoznatijih hramova podignutih u čast Demetre, svakako je bio onaj u Eleusini; gde se inače nalazio glavni centar njenog kulta.

Čuvene Eleusinske misterije su bile povezane sa legendom o Demetri i njenoj potrazi za kćerkom Persefonom ili Korom; a koju je oteo Had. Demetra je sa bakljom u ruci devet dana i devet noći tragala za kćerkom. Tokom potrage nije konzumirala ni vodu ni hranu. Obišla je celu Zemlju.

Desetog dana svoje potrage Demetra susreće Helija koji joj je ispričao šta se dogodilo sa Persefonom. Demetra se od tog trenutka odrekla svoje uloge hraniteljke i Zemlja je ispucala a žito na njivama se osušilo. Prerušivši se u staricu uzima Triptolema, sina eleusinskog kralja, da se stara o njemu. Triptolem je kasnije širom Zemlje učio ljude da uzgajaju žito.

Da ne bi zavladala sveopšta glad, bog Zevs je od Hada zatražio da Demetri vrati Persefonu. Ali avaj, Persefona je u podzemnom svetu već progutala tri zrna nara i to je značilo da ona više nikada neće moći da se vrati u gornji svet. Da bi pronašao rešenje, Zevs je predložio kompromis, da Persefona šest meseci godišnje bude pod Zemljom, sa Hadom, a šest preostalih meseci da provede sa majkom na Olimpu; pridruživši joj se u proleće, kada priroda ozeleni.

Eleusinske Misterije su se odnosile na smenu života i smrti biljnog sveta, na propadanje i uskrsnuće. Demetrin kult je s početka bio povezan sa uzgajanjem žita. Na to se kasnije nadovezala tema o besmrtnosti. Orfičari su, na primer, verovali u kult trojstva Eleusine: Demetra, Persefona i Triptolem. Prema Orfičarima, ta vera im je obezbeđivala sreću i večni život. Demetrina obeležja su bila klas žita, narcis, mak, ali se često prikazivala i sa bakljom u ruci. Velike Misterije Eleusine su trajale devet dana (simbol Demetrine potrage). Aspiranti su posvećivani u Misterije pripremom, obredima pročišćenja i postom. Velike Misterije su bile izvođene u mesecu beodromionu (septembar-oktobar). Male Misterije su bile izvođene u mesecu antesterionu (februar-mart).

Oni koji su bili posvećeni u Eleusinske Misterije zaklinjali su se na ćutanje. Ako bi neko otkrio tajnu tih Misterija bio bi kažnjavan smrću. Ulazak u Demetrin hram je bio strogo zabranjen svima koji nisu prošli ceremoniju posvećenja. Postojala su dva obreda posvećenja sjedinjavanje i rađanje. Nakon devetodnevnog posta Aspirant je ispijao napitak. Postojala su dva posvećenička ranga Mysti, koji su praktikovali Male Misterije i Epopte, koji su bili posvećeni u Velike Misterije. Ceremonije su trajale dva ili tri dana.

Postojao je obred ’’iskušavanja vodom’’ koji je izvodio Hidranos (Hijerofant), što na starogrčkom znači ’’Krstitelj’’. Iskušenik je tri puta potapan u vodu. Ovaj obred iz Eleusinskih misterija nalik je hrišćanskom Krštenju, a Hidranosa koji krsti možemo uporediti sa Svetim Jovanom Krstiteljem. Nažalost, poslednji Mistagozi su odneli brojne tajne Elausinskih Misterija sa sobom u grob. Reč ’’misterija’’ potiče od grčke reči ’’mysthes’’ i odnosi se na ono što je nedokučivo, neizrecivo i nedodirljivo; suštinski tajanstveno.

Uvođenje u Misterije je stoga bio istinski čin posvećenja koji je Aspiranta izvodio iz ’’fizičkog’’ i uvodio u ’’metafizički hram’’; tim činom Aspirant je doživljavao lični preobražaj. U Eulusini su bile istaknute dve porodice: Eumolpidi i Kerike. Eumolpida je svoju funkciju dobila od same Demetre, koja im je poverila tajne kulta. Diodor sa Sicilije je tvrdio da Eumolpida potiče od staroegipatskih sveštenika. Postoji sličnost između kulta boginje Izide i Demetre.

Kerikers su bili čuvari svetih predmeta ’’hieros’’. Hierokeris je bio ’’Glasnik Misterija’’ i oni su poticali od Božanskog Glasnika – Hermesa. Otuda se nazivaju Hijerofanti. Hijerofanti ili Prvosveštenici su bili oni koji su tumačili i učili obrede, ili ’’oni koji otkrivaju sveto’’.

Takođe su postojale sveštenice, Hijerofantide, koje su bile posvećeni službi majke i kćeri, Demetri i Persefoni. U Eleusini su postojale i svojevrsne monahinje Panageje, koje su se nazivale ’’pčele’’, čija je funkcija u Eleusinskim Misterijama do danas ostala nepoznata.

Jedan rang sveštenika su bili Gochogogos i oni su pratili Dionisovu statuu od Atine do Eleusine. Bila je to jedna drevna hodočasnička ruta. Već pominjani ’’Hidrani’’ su bili zaduženi da vodom posvete verujuće. Oni koji su bili kršteni vodom, bili su u rangu iznad običnih, ’’daduhos’’, vernika.

Eleusinske Misterije su u vreme Solona bile obnovljene i proširene. Posle Pizistrata i Periklea su bile ugašene Hrišćanstvom koje se širilo. Konačni kraj su doživele sa Julijanom Otpadnikom u III veku naše ere. Teodosije je krajem IV veka zabranio misteriozne kultove. Neki fragmenti Eleusinskih Misterija su sačuvani u Slobodnom zidarstvu i Redu Iluminata.

Eleusinske Misterije su imale pet stepena posvećenja: očišćenje, mistično pričešće, ep, krunisanje, božansko pričešće. Na to su bila dodata još četiri stepena, pa su stoga stepeni posvećenja u Misteriji bili podeljeni u tri puta tri ceremonija Velikih Misterija; što čini ukupno devet nivoa posvećenja shodno legendi o devetodnevnoj potrazi Demetre za Persefonom.

Neofiti u Eleusinskim Misterijama su iz pehara pili ’’kukeon’’, napitak na bazi piva uz dodatak gljive halucinogenih svojstva; što je napitak činio psihodeličnim, izazivajući u Neofitima izmenjeno stanje svesti.

Kao što se zrno pšenice spušta u dubinu zemlje, u procesu transformacije (smrt-ponovno rođenje), to simbolizuje i silazak Persefone u Had, dok potraga njene majke Demetre ima sličnosti sa slobodnozidarskom potragom za ’’onim što je izgubljeno’’.

Ego fides in Rosa 🌹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *